Práca pedagogických a odborných zamestnancov spadá do oblasti tzv.pomáhajúcich profesií, ktoré si vyžadujú mimoriadny osobný vklad, individuálny prístup a osobnostné predpoklady. Kladie neustále nároky nielen na ich odbornú pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. Preto je veľmi potrebné, aby mali možnosť a priestor na pravidelnú psychohygienu v podobe psychologických tréningov, aktualizačných či inovačných vzdelávaní v oblasti soft skills. Moja 20-ročná pedagogická činnosť mi pomohla vybrať a pripraviť nasledovné témy:

1. Efektívne riešenia konfliktov v pedagogickej praxi

2. Prezentačné a komunikačné zručnosti pri práci s deťmi a mládežou

3. Skupinová dynamika – jej úskalia a benefity

4. Sociálno-afektívne učenie

5. Prevencia syndrómu vyhorenia

6. Tréning emočnej odolnosti

7. Neverbálne signály detí a ich význam